NaftaGaz.pl | Szukaj | Wiadomości N&GB | Webmail | Archiwum
   
    TEMAT SPECJALNY | GAZ | NAFTA | ELEKTROENERGETYKA | TARGI, KONFERENCJE | TECHNOLOGIE
Okładka
  zaawansowane

  Świat

Świat

Rosyjsko-Chińska współpraca

Przedstawiciele Rosji i Chin rozmawiali w Harbin w Chinach m.in. o wspólnym wykorzystaniu rosyjskich zasobów ropy i gazu. Chińskiej delegacji przewodniczył Ma Fukai, dyrektor generalny największego chińskiego przedsiębiorstwa energetycznego, China National Petroleum Corporation, natomiast rosyjskiej delegacji wicepremier Wiktor Christenko. Podczas spotkania omawiano współpracę przy projekcie budowy transchińskiego gazocišgu. Poruszono także kwestię dostaw gazu ziemnego z Syberii do północnych Chin oraz ropy z położonego na terenie Rosji Angarska do północno-zachodnich Chin.
Interfax, 21 czerwca

Zmiany personalne

Zarzšd firmy Łukoil przegłosował odwołanie Ralifa Safina ze stanowiska wiceprezesa tej firmy. Safin utracił także stanowisko prezesa Łukoil Europe. Władze spółki zasugerowały także udziałowcom usunięcie byłego wiceprezesa z rad nadzorczych podmiotów należšcych do grupy Łukoil. Jego miejsce w zarzšdzie otrzyma najprawdopodobniej Dimitrij Tarasow, dotychczasowy przedstawiciel firmy z Genewy.
The Moscow Times.com, 21 czerwca

Wzrost wydobycia u Azerów

Azerbejdżan planuje potrojenie wydobycia gazu w latach 2008-2009 do 18 mld m3 rocznie podała azerska firma Azerigaz. Państwo to obecnie wydobywa 5,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Azerska sieć przesyłu gazu obejmuje ponad 40 tys. km rurocišgów, w tym ponad 3 tys. km rur o przekroju 720-1200 mm. Zdolnoœci przesyłowe systemu sięgajš 30 mld m3 gazu rocznie. Trzy główne złoża gazu w Azerbejdżanie znajdujš się na morzu Kaspijskim.
Interfax, 21 czerwca

Gaz po szynach

Rosyjski koncern gazowy Gazprom zamierza utworzyć nowš spółkę-córkę - Gazpromtrans - która zajmie się transportem gazu, produktów naftowych i siarki drogš kolejowš. Szefowie firmy chcš w ten sposób obniżyć koszty transportu. W 2001 roku Gazprom zapłacił za transport swoich produktów kolejš 500 mln USD.
GW, 24 czerwca

Gazprom. Skarga odrzucona.

Sšd w Moskwie odrzucił skargi akcjonariuszy mniejszoœciowych Gazpromu na kancelarię PriceWaterhouseCoopers, jakoby fałszowała wyniki kontroli księgowej firmy gazowej. Strony sporu przedstawiły opinii publicznej odmienne wersje rozstrzygnięcia tej sprawy. Mniejszoœciowi akcjonariusze twierdzš, że sšd uznał iż nie maja prawa występować w tej sprawie do niego i nie zajšł się sprawš merytorycznie. Natomiast pozwani oœwiadczyli, że sšd uznał skargę za bezzasadnš.


Rz, 24 czerwca

Rosja-Ukraina: umowa na 10 lat

W dniu 21 czerwca w Charkowie premierzy Rosji i Ukrainy podpisali porozumienie, które przewiduje, że przez najbliższe 10 lat nie zmaleje tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Rosja zobowišzała się, że w latach 2003-13 będzie wysyłać na eksport tš drogš co najmniej 110 mld m3 gazu rocznie. To porozumienie nie wyklucza więc budowy tzw. pieremyczki - nowego gazocišgu który przez teren Polski miał połšczyć rosyjskie gazocišgi na Białorusi z gazocišgami na Słowacji. Koncerny zainteresowane budowš pieremyczki zakładały, że tym gazocišgiem płynšć będzie dodatkowo do 60 mld m3 gazu rocznie.
GW, 24 czerwca

Enron: ukryte zyski

Według szefów koncernu, w czasie kryzysu energetycznego w Kalifornii Enron miał ukryć 1,5 mld USD zysku. Koncern na przełomie 2000 i 2001, kiedy ceny energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rosły, a politycy posšdzali Enron o manipulowanie cenami, ten stworzył rezerwy i nie było to jednorazowe posunięcie. Szefowie tłumaczš, że miało to na celu załagodzenie burzy politycznej.
Rz, 25 czerwca

Słaby popyt na ropę

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) w kwietniowym raporcie poinformowała, że w pierwszym kwartale br. zapotrzebowanie na ropę naftowš w krajach OECD było najniższe od 12 lat. MAE spodziewa się wzrostu w drugim kwartale, co ma być efektem ożywienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych.
Boss Gospodarka, 31 maja

Gazocišg do Pakistanu

Porozumienie o stadium opłacalnoœci i Ÿródłach finansowania budowy 1500 km gazocišgu ze złoża Daulatabad w Turkmenistanie przez Afganistan do portu Gwadar w Pakistanie podpisali w Islamabadzie prezydenci Pakistanu i Turkmenistanu oraz premier Afganistanu. To pierwszy krok prowadzšcy do budowy magistrali odraczanej ze względu na wojny w Afganistanie. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 2 mld dolarów.
Rz, 1 czerwca

Jukos: lider rentownoœci

Rosyjska grupa naftowa Jukos osišgnęła w ub. roku nieco gorsze wyniki finansowe, ale potwierdziła, że jest najbardziej rentowna. Zysk netto zmalał o 6% i wyniósł 104,66 mld RUB (3,47 mld USD), ale przedsiębiorstwo musiało uwzględnić zmianę progów podatkowych. Pomimo obniżek cen ropy na œwiatowych rynkach o ponad 30% grupa zwiększyła nakłady kapitałowe do 28,5 mld RUB (950 mln USD).
Rz, 1 czerwca

Obopólny interes

Michaił Brudno, wiceprezes Jukos na konferencji dla inwestorów podał do wiadomoœci, że rosyjski koncern naftowy jeszcze w tym roku (latem) ruszy z dostawami ropy naftowej do USA.
Nasz Dziennik, 3 czerwca

Oferty jak z rękawa

Zapadła decyzja w sprawie sprzedaży 49% pakietu akcji trzech dystrybutorów energii elektrycznej. Słowacki rzšd zadecydował, że sprzeda dystrybutorów za 618 mln euro. Strategicznym inwestorem Zakładów Energetycznych Zachodniej Słowacji został niemiecki E.ON (49% pakiet akcji o wartoœci 330 mln euro); Zakładów Energeycznych Œrodkowej Słowacji - EdF, który zaoferował 158 mln euro, natomiast RWE Plus za 13 mln euro nabył akcje Zakładów Energetycznych Wschodniej Słowacji.
Rz, 3 czerwca

Statoil największy

Szwedzki Ericsson nie prowadzi już w rankingu grup skandynawskich pod względem wartoœci giełdowej - wynika z zestawienia opracowanego przez dzienniki Dagenes Industri. 30 maja norweskš grupę naftowš oceniono na 185 mld SEK, natomiast Ericssona na 181 mld. Dane wskazujš na to, że od poczštku 2002 r. akcje Statoil zyskały 12%, a Ericssona straciły 60%.
Rz, 3 czerwca

Francja. plany ekspansji EdF

Electricite de France planuje przeznaczyć kwotę 7,8 mld euro na przejęcia innych przedsiębiorstw, co ma nastšpić w cišgu najbliższych dwóch lat. EdF zamierza również sprzedać własne aktywa, których wartoœć szacuje się na 4 mld euro. Przedstawiciele największego producenta energii elektrycznej w Europie poinformowali również, że w zwišzku z malejšcym udziałem w rynku francuskim oraz stratami ponoszonymi w Argentynie koncern nie zdoła osišgnšć zysku, który przewidywano w prognozach.
Parkiet, 4 czerwca

Współpraca Gazprom-Ruhrgas

Rosyjski Gazprom i niemiecki Ruhrgas parafowały umowę dotyczšcš współpracy naukowo-technicznej. Partnerzy planujš zrealizować kilka projektów, które majš przyczynić się do zwiększenia skutecznoœci w przesyłaniu gazu. Obie strony spodziewajš się postępu w dziedzinie oszczędnoœci energii i ochrony œrodowiska.
Rynki Zagraniczne, 4 czerwca

MOL chce kupić chorwackš INA

Zainteresowanych udziałem w prywatyzacji chorwackiej INA nie brakuje. Swoje oferty, które nie majš charakteru wišżšcego, założyło około 20 firm. Wœród nich znajduje się także węgierski koncern naftowo-gazowy MOL. Do 14 czerwca zainteresowani powinni przesłać szczegóły złożonych wczeœniej ofert.
PB, 5 czerwca

Rosja sprzeda akcje Łukoilu i Sławnieftu

Rosja zapowiada prywatyzację firm naftowych. Jak wynika z wypowiedzi Aleksandra Brawiermana, wiceministra majštku państwowego jeszcze latem 2002 r. rosyjski rzšd planuje sprzedaż akcji koncernu Łukoil (6%). Jesieniš ogłosi przetarg na 19,68% pakiet akcji Sławnieftu. Szczegóły przygotowań do prywatyzacji nie sš jednak znane.
PB, 5 czerwca

Kaspijska ropa popłynie przez Turcję

Ropa wydobywana w rejonie Morza Kaspijskiego popłynie nowym rurocišgiem, który poprowadzi przez Turcję. Decyzję o realizacji inwestycji podjęło konsorcjum, w skład którego wchodzš: włoski Eni, norweski Statoil oraz amerykański Unocal. Konsorcjum przewodzić będzie brytyjski BP. Wartoœć inwestycji szacuje się na 2,5 mld USD.
PB, 6 czerwca

Rosja tnie na pół cła na eksport LPG

Rosja wprowadza redukcję o połowę (do 20 euro za tonę) taryf celnych na gaz skroplony (LPG). Rozporzšdzenie w tej sprawie obowišzywać będzie do ostatniego dnia wrzeœnia. Zgodnie z prognozami rosyjskiego ministerstwa energii w 2002 r. produkcja LPG wzroœnie do 6,98 mln ton z 6,85 mln ton w ubiegłym roku, natomiast eksport będzie mniejszy o 30 000 ton i wyniesie 900 000 ton.
PiG, 7 czerwca

Łukoil: kaspijskie inwestycje

Andriej Kozyriew, szef pionu zagranicznego rosyjskiego Łukoila zapowiedział podczas konferencji zorganizowanej w Baku, że rosyjska grupa naftowa planuje inwestycje w zagospodarowanie złóż pod Morzem Kaspijskim. Inwestycja, której wartoœć szacuje się na 12-17 mld USD, potrwa do 2020 r. i doprowadzi do przejęcia 30% wydobycia z tego regionu. Plany inwestycyjne sš odpowiedziš Łukoila na krytykę inwestorów, którzy zarzucili rosyjskiej spółce zbyt wolny rozwój dzłalnoœci wydobywczej.
Rz, 7 czerwca

Litwa zamknie swojš jedynš elektrownię atomowš

Litwa oœwiadczyła, że zgadza się zamknšć - na żšdanie Unii Europejskiej - swojš jedynš elektrownię atomowš - w Ignalinie - w 2009 r. Tym samym usunięta zostaje największa przeszkoda na drodze Litwy do członkostwa w UE. "Zrozumienie, jakie osišgnięto, i wszystkie okolicznoœci pozwalajš rzšdowi sšdzić, że plan zamknięcia elektrowni w roku 2009 jest do zaakceptowania" - głosi oœwiadczenie rzšdu w Wilnie. Litwa spodziewa się, że dzięki tej decyzji zakończy w czerwcu negocjacje akcesyjne z Uniš w dziedzinie energetyki. Do porozumienia w sprawie zamknięcia elektrowni w Ignalinie, produkujšcej ponad 70% pršdu na Litwie, doszło, mimo że UE jeszcze nie okreœliła ostatecznie, w jakiej skali będzie uczestniczyć w kosztach wyłšczenia siłowni.
PAP, 8 czerwca

Kaspijskie wrzenie

Zachodnie i rosyjskie koncerny naftowe chcš zainwestować miliardy dolarów w eksploatacje bogatych złóż ropy naftowej i gazu z basenu Morza Kaspijskiego. Rosyjski koncern Łukoil nie potwierdza ewentualnego zaangażowania w rurocišg Baku-Ceyhan. (Projekt tego budowy gazocišgu poparł już prezydent USA, George W. Bush.) Z drugiej jednak strony, Łukoil zapowiedział, że zainwestuje w eksploatacje złóż kaspijskich i w Azji Œrodkowej 12 do 17 mld dolarów.
GW, 10 czerwca

KE chce zwiększyć zapasy

Komisja Europejska chce, by kraje Piętnastki utrzymały rezerwy ropy i gazu, które wystarczyłyby na 120 dni, a nie jak do tej pory na 90 dni. Komisja pracuje obecnie nad opracowaniem potrzebnych regulacji prawnych. W planach KE jest przeprowadzenie liberalizacji przepisów zezwalajšcych na wykorzystanie rezerw ropy.
PiG, 11 czerwca

Kredyt EBOR dla PETROM

Rumuński koncern naftowy PETROM planuje w roku bieżšcym zainwestować kwotę 15 mln USD w budowę zbiorników paliw w Republice Mołdawii, gdzie kontroluje 25% rynku paliw płynnych. Œrodki na inwestycję pochodzi będš z kredytu (150 mln USD), który udzieli koncernowi EBOR. Bank stanie się w ten sposób uczestnikiem prywatyzacji przedsiębiorstwa.
Rynki Zagraniczne, 12 czerwca

Pożegnanie z Horno

Decyzjš Federalnego Sšdu Administracyjnego brandenburska wioska Horno, pod którš znajdujš się bogate złoża węgla brunatnego, zostanie zamieniona w kopalnię wyrobisko.
Trybuna, 14 czerwca

Jukos w gazie

Rosyjska grupa naftowa Jukos rozpocznie działalnoœć w sektorze gazowy od wydobywania gazu ziemnego na Syberii. Koszty inwestycji w stację sprężania gazu w Tomsku szacuje się na 300 mln USD. Dzięki realizacji tej inwestycji wydajnoœć stacji wzrosła do 1,5 mld m3 rocznie. Zgodnie z prognozami do III kwartału 2003 r. jej moc ma wzrosnšć do 4,3 mld.
Rz, 20 czerwca

EdF kupi elektrownię Seeboard

Koncern Electricite de France zwyciężył w rywalizacji o przejęcie brytyjskiej elektrowni Seeboard. Dzięki tej transakcji pozycja koncernu na rynku Wielkiej Brytanii zadecydowanie wzmocniła się. Udziały Seeboard były warte 1,5 mld GBP, czyli 9 mld zł. W ramach transakcji Francuzi przejmš również zadłużenie elektrowni (4,3 mld zł).
PB, 19 czerwca

Irak może wstrzymać dostawy ropy

Iracki minister ds. ropy, Amir Muhammed Rasheed nie wyklucza możliwoœci wstrzymania eksportu tego paliwa w ramach programu ropa za żywnoœć, jeżeli ONZ nie zdecyduje się na zmianę mechanizmu ustalania ceny. Zdaniem ministra system ten wpływa na obniżenie wpływu Iraku z eksportu. Minister oskarżył także Stany Zjednoczone oraz Wielkš Brytanię o to, że celowo opóŸnia uzgodnienie wysokoœci ceny tego surowca.
Rz, 17 czerwca

Rosyjskie wydobycie gazu wzrosło

Wydobycie gazu w Rosji wzrosło o 2% (o 3 mld m3) w pierwszym kwartale w stosunku do analogicznego okresu 2001 r. W samym marcu produkcja wyniosła 54,15 mld m3. Gazprom wyprodukował 140,169 mld m3 gazu w pierwszym kwartale, w samym marcu osiągając 47,5 mld m3. Największymi producentami wśród spółek naftowych był Surgutnieftegaz z 3,2 mld m3 (1.14 mld m3 w marcu), Rosnieft 1,678 mld m3 (582,1 mln m3), Łukoil z 1,147 mld m3 (380,3 mln) i TNK z 1,004 mld m3 (312,7 mln).

Interfax, 10 kwietnia

Wydobycie ropy w pierwszy kwartale

Wydobycie ropy w Rosji w pierwszym kwartale wzrosło o 8,7%, czyli o 7,2 mln ton w porównaniu z pierwszym kwartałem 2001 r. Największymi producentami tego paliwa byli: Łukoil - 18,7 mln ton (6,466 mln ton w marcu), Jukos z 15,73 mln ton (5,52 mln ton), Surgutnieftegaz - 11,6 mln ton (4,04 mln ton), TNK z 8,899 mln ton (3,07), Tatnieft z 6,049 mln ton (2,077 mln ton) oraz Sibnieft z 5,87 mln ton (2,076 mln ton). Firmy z rosyjskim kapitałem i spółki joint-venture z inwestorami zagranicznymi w sumie wydobyły 5,27 mln ton ropy w ciągu 3 miesięcy, uwzględniając wydobycie 1,829 mln ton w marcu. Gigant gazowy, Gazprom wyprodukował 2,627 mln ton ropy w pierwszym kwartale, włączając w to 895 tys. ton w marcu.

Interfax, 10 kwietnia

TPA w Rosji

Gazprom jest gotowy do przyjęcia w swoim systemie przesyłowym od 50 do 60 mld m3 gazu ziemnego rocznie, pochodzącego od niezależnych wydobywców, powiedział Boris Posjagin, dyrektor centralnego departamentu przesyłu Gazpromu. Według niego, w tym roku spółki należące do Gazpromu wyprodukują ok. 515-520 mld m3 gazu, natomiast możliwości przesyłowe należących do Gazpromu gazociągów sięgają 600 mld m3. "Jesteśmy gotowi przyjąć gaz do naszego systemu", powiedział, dodając, że obecnie 22 niezależne spółki dostarczają gaz do systemu transportującego Gazpromu. Zgodnie z przewidywaniami firmy, w latach 2010-202 niezależni wydobywcy osiągną wydajność 150-170 mld m3 gazu rocznie.

Interfax, 17 kwietnia

Euroobligacje Gazpromu

W Londynie członkowie dyrekcji Gazpromu i wiceminister finansów Rosji Siergiej Kołotuchin uczestniczyli w prezentacji warunków emisji euroobligacji firmy. Rząd Rosji z uwaga śledzi pierwsze kroki Gazpromu na międzynarodowych rynkach kapitałowych stąd obecność wiceministra. Świadczy to o strategicznym znaczeniu emisji na 500 mln USD. Początkowo miała ona nastąpić jesienią 2001 r., ale rząd przesunął termin na 2002 r. Obecnie warunki są korzystniejsze.

RzP, 15 kwietnia

Pora na Jamał

Jeszcze w tym roku Gazprom zwróci się do rządu Rosji o zgodę na inwestycje związane z eksploatacją złóż gazu na Półwyspie Jamalskim. Stare złoża zaczynają się one wyczerpywać - jeszcze w 1998 r. Gazprom wyprodukował 554 mld m3 gazu, a w zeszłym roku - już tylko 513 mld m3. W 2002 r. rosyjski koncern chce utrzymać wydobycie na poziomie z 2001 r. i będzie to możliwe tylko dzięki temu, że w zeszłym roku uruchomiono wydobycie ze złóż Zapoliarnoje - pierwszych złóż otwartych przez Gazprom od 1991 r. (od 2005 r. ma dostarczać do 100 mld m3 gazu rocznie). Decyzję o inwestycji musi zaaprobować rząd Rosji, największy udziałowiec Gazpromu (38% akcji). Koncern zwróci się do rządu o zgodę w trzecim kwartale.

GW, 19 kwietnia

Popyt na obligacje Gazpromu

Jak poinformował Witalij Sawiewlow dyrektor Gazpromu inwestorzy złożyli zamówienia na euroobligacje Gazpromu o wartości 1,9 mld USD. Popyt znacznie przekroczył oczekiwania emitenta, który w piątek uruchomił pierwszą transzę na 500 mln USD. Celem emisji jest zapewnienie firmie zróżnicowania źródeł finansowania oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia spółki. Na koniec 2000 r. Gazprom był zadłużony na 12,5 mld USD.

RzP, 17 kwietnia

PwC zaprzecza

Fundusz Hermitage Capital złożyła w sądzie handlowym w Moskwie oskarżenia wobec kancelarii PwC. Oskarżenia dotyczą audytów w Gazpromie. Kancelaria zaprzecza wszystkim oskarżeniom. Proces wytoczony przez Hermitage dotyczy kilku niekomerycyjnych transakcji między Gazpromem, a firmą Itera Holding, która obecnie jest drugim po względem wielkości koncernem gazowym Rosji. Fundusz zarządza zasobami o wartości 650 mln USD, w tym także akcjami gazowego potentata. Boris Fiodorow, jeden z członków zarządu Gazpromu reprezentujących w radzie akcjonariuszy mniejszościowych, oraz kilku innych udziałowców domagają się od pewnego czasu, aby firma zrezygnowała z usług PwC, ponieważ audytor nie potrafił ujawnić rozmiarów strat spowodowanych transakcjami Gazpromu z Iterą.

RzP, 18 kwietnia

Shell: prezes w Moskwie

W Moskwie odbyło się spotkanie premiera Michaiła Kasjanowa oraz Philipa Wattsa, prezesa Royal Dutch Shell. Tematem rozmów były realizowane projekty. Philip Watts jest zainteresowany udziałem w nowych przedsięwzięciach. Podczas wizyty w Moskwie prezes Royal Dutch Shell spotkał się także z prezesem Gazpromu, Aleksiejem Millerem. Rozmowa dotyczyła dalszej współpracy na Sachalinie, gdzie koncern posiada 55% udziałów i zainwestował do tej pory kwotę 2 mld USD.

RzP, 18 kwietnia

Rosja i Ukraina - umowa na tranzyt wkrótce

Rosja i Ukraina podpiszą wkrótce 10-letnią umowę na tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Umowa zostanie podpisana w ciągu dwóch najbliższych miesięcy najprawdopodobniej w końcu maja, zdaniem ukraińskiego Premiera Anatolija Kinacha. Anatolij Kinach spotkał się dziś w tej sprawie z rosyjskim Premierem Michailem Kasjanowem.

CIRE, RBC, 17 kwietnia

BP zwiększa udziały w Sidanko

Spółka British Petroleum poinformowała o zwiększeniu udziału w rosyjskiej firmie naftowej Sidanko z 10 do 25% (plus jedna akcja). Nabyte udziały należały do udziałowców TNK. BP zapłaciło za akcje 375 mln USD.

Interfax, 17 kwietnia

Pieremyczka zaboli

Ukraina może stracić 3 mld USD rocznie, jeśli Rosja wybuduje przez Polskę tzw. pieremyczkę, czyli nowy gazociąg z Białorusi na Słowację - obawiają się ukraińscy eksperci. Według słów Wołodymyra Sapyrkina, eksperta ds. energetyki z ośrodka badań gospodarczo-politycznych Razukowa, budowa ta oznaczałaby dla Ukrainy utratę monopolu na tranzyt gazu, za około pięć-siedem lat. Wiceminister gospodarki Marek Kossowski powiedział, że Polska może rozmawiać o budowie nowego gazociągu niezależnie od rozmów o przyszłości gazociągu jamalskiego.

GW, 11 kwietnia

Litwa potroiła ilość eksportowanej energii

Litewski koncern Lietuvos Energija wyeksportował w pierwszym kwartale 2,3 mln MWh energii elektrycznej, czyli ponad 3 razy wiecej niż w identycznym okresie roku poprzedniego. Głównymi odbiorcami litewskiej energii były Białoruś, region kalingradzki, Estonia i Łotwa. Tylko do samej Białorusi Lietuvos Energija sprzedała ponad 5 razy więcej energii niż rok temu.

BBN, 9 kwietnia

Lietuvos Dujos sprzedany

Konsorcjum dwóch niemieckich firm - Ruhrgasu i EONu kupi 34% akcji Lietuvos Dujos. Nabycie akcji i podpisanie umowy prywatyzacyjnej nastąpi w trakcie najbliższych dwóch tygodni po ostatecznym wydaniu zgody przez litewski rząd. Konsorcjum EONu i Rurgasu było jedynym chętnym na zakup akcji litewskiej spółki oferując ok. 44 mln euro za 34% akcji. Wcześniej swoją ofertę złożył Gaz de France, jednak ostatecznie koncern wycofał się z przetargu. Zainteresowanie LD wyraził też polski PGNiG, który początkowo chciał wystartować wspólnie z GdF. Ostatecznie na placu boju pozostał sam Ruhrgas. Pod koniec marca po uzyskaniu zgody rządu litewskiego na utworzenie konsorcjum do Ruhrgasu dołączył E.ON Energi i obie firmy mają teraz odpowiednio 60% i 40% udziałów w konsorcjum.

CIRE, 14 kwietnia

Ćwierć Możejek dla Jukosa

Negocjacje amerykańskiego koncernu energetycznego Williams z rosyjskim koncernem petrochemicznym Jukos w sprawie litewskiej rafinerii Możejki zakończyły się porozumieniem. Po trzymiesięcznych rozmowach uzgodniono, że jeśli strona rosyjska zagwarantuje wieloletnie dostawy ropy naftowej, to dzięki temu będzie mogła kupić udziały rafinerii Możejki.

GW, 17 kwietnia

Paliwo dla Temelina

Czesi zakupili w Rosji pręty uranowe do elektrowni atomowej w Temelinie za 60 mln USD. Podczas wizyty członków rządu czeskiego w Rosji w zakładach metalurgicznych w mieście Elektrostal koło Moskwy Milosz Zeman i towarzyszący mu minister przemysłu i handlu Miroslav Gregr podpisali kontrakt na dostawę prętów uranowych do elektrowni atomowej w Temelinie za 60 mln USD. Sumę tę będą mogli Rosjanie odpisać sobie z długów, jakie posiadają wobec Czech.

RzP, 17 kwietnia

Czeskie cło na importowaną energię

Czeski Urząd Regulacji Energetyki zamierza wprowadzić cło na importowaną energię elektryczną. Importerze energii mieliby płacić 1 EURO za każdą importowaną MWh. Decyzja ta jest odpowiedzią na wprowadzenie od 1 marca br. identycznych ceł na importowaną energię we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

CIRE, 8 kwietnia

Transgas liczy zysk

Transgas, czeski monopolista w imporcie gazu, liczy, że w tym roku dzięki zmianom w regulacjach prawnych, uda mu się wypracować pierwsze zyski ze sprzedaży gazu na rynku krajowym. Właścicielem, zajmującej się transportem gazu z Rosji do Europy Zachodniej, jest niemiecki koncern RWE, który kupił 97% akcji spółki w 2001 r. od czeskiego rządu za 3,6 mld USD.

RzP, 8 kwietnia

Ruhrgas, Gazprom i GdF słono płacą

Konsorcjum złożone z Ruhrgasu, Gazpromu i Gaz de France, które ma kupić za 2,7 mld USD mniejszościowy pakiet akcji słowackiej firmy energetycznej Slovensky Plynarensky Priemysel, przejmie również należące do niej udziały w czeskiej SPP Bohemia i dwóch lokalnych dystrybutorach gazu. Konsorcjum wycenia SPP Bohemia, w których SPP ma 50%., na 171,3 mln USD, czyli pięciokrotnie wyżej niż SPP.

PB, 28 marca

Papież patronem elektrowni atomowej

W Bułgarii trwa kampania przeciwko postulowanemu przez UE skróceniu czasu pracy najstarszych 4 bloków energetycznych elektrowni atomowej w Kozłoduju. Bułgarzy twierdzą, że za tymi żądaniami kryją się wpływy europejskiego lobby energetycznego oraz interesy Rumunii, gdzie powstaje nowa elektrownia atomowa. Ostatnio pojawiły się pomysły nadania bułgarskiej elektrowni imienia Jana Pawła II. Został powołany nawet komitet, który wystąpił z inicjatywą zbierania podpisów na rzecz papieskiej pielgrzymki do Bułgarii.

RzP, 11 kwietnia

Europa zależna od gazu

W najbliższych 20 latach popyt na gaz ziemny będzie rosnąć o 2,8% rocznie i zwiększy się z obecnych 450 mld m3 rocznie do ok. 800 mld. Zakładając stałe wydobycie 300 mld m3 rocznie, należy się spodziewać importu do 500 mld. Tak uważa były algierski ministrer ds. naftowych , a obecnie szef firmy doradczej Nalcosa Energy Consultingz Genewy, Nordine Ait-Laossine. Jego zdaniem w średniej perspektywie wystąpi nadpodaż tego nośnika energii, ale w 2010 r. pojawi się deficyt 75 mld m3 rocznie

RzP, 9 kwietnia

Małe elektrownie szansą dla sektora

W krajach Unii Europejskiej trwa dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej. Do 2010 r. Unia planuje zwiększyć udział tej energii z 9% do 18% całości produkcji energii. Eksperci oceniają, że osiągnięcie w Polsce w ciągu 10 lat standardów efektywności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujących w UE będzie możliwe przy zainwestowaniu kwoty 10-15 mld USD.

PB, 18 kwietnia

Europejska dyrektywa dla Kogeneracji

Komisja Europejska ma już wstępny projekt dyrektywy określającej zasady wytwarzania energii w skojarzeniu. Dyrektywa ma promować wytwarzanie energii w skojarzeniu, ale także wykorzystanie w tym celu odnawialnych źródeł energii. Dokument ten ma na celu ujednolicenie definicji wydajności energetycznej w krajach piętnastki oraz oszacowanie trudności w uzyskaniu do 2010 r., 10% udziału w rynku energii wytwarzanej w skojarzeniu.

CIRE, 10 kwietnia

Udana emisja

RWE uzyskała równowartość 6,5 mld euro dzięki emisji obligacji w kilku etapach denominowanych w euro i funtach szterlingach - poinformowano w Essen. Niemieckiej grupie energetycznej udało się zwiększyć o 30% pierwotną ofertę za 5 mld euro dzięki dużemu popytowi. Środki zostaną przeznaczone na ostatnie zakupy (brytyjską spółkę Innogy oraz czeski Transgas).

RzP, 20 kwietnia

Niemcy: regulator rynku gazu

Po załamaniu się negocjacji z przedstawicielami sektora gazowego rząd Niemiec zaproponuje powołanie federalnego urzędu regulacji rynku gazu, aby można go było otworzyć dla osób prywatnych - zapowiedział minister gospodarki Werner Muller w Hanowerze. Urząd powstanie do 1 stycznia 2003 r., a gazownicy i energetycy będą nadal negocjować własne rozwiązanie. W każdym razie do końca lipca mają przedstawić konkrety, inaczej rząd powoła sam urząd centralny.

RzP, 16 kwietnia

Fortum bez filii w Niemczech

Fińska grupa energetyczna Fortum sprzedała niemieckiemu koncernowi E.ON za 545 mln euro swą filię w Niemczech. Finowie uzasadniają swoją decyzję chęcią koncentracji na rozdrobnionym skandynawskim rynku usług komunalnych. Grupa zarobi na transakcji 120 mln euro. Fortum zbywa w ostatnim czasie część swych aktywów aby zdobyć środki na powrót na rynek skandynawski. Również E.ON sprzedaje część swych aktywów, pozbywając się firm z poza branży usług komunalnych gdyż firma zamierza skoncentrować się na energetyce, wodociągach i kanalizacji.

RzP, 10 kwietnia

Electricite de France chce przejąć Seeboard

Francuski koncern energetyczny EdF złożył ofertę przejęcia brytyjskiej spółki dystrybucyjnej Seeboard. Seeboard jest jednym z większych dystrybutorów energii elektrycznej w południowo-wschodnim regionie Wysp Brytyjskich. Do tej pory należała do firmy American Electric Power, która jednak chce sprzedać spółkę za około 1,5 mld GBP.

PB, 11 kwietnia

EdF: konkurecja, kryzys

Francuski koncern energetyczny opublikował wyniki za 2001 rok. EdF osiągnął zysk na poziomie 841 mln euro i jest on o ok. 26% niższy rok wcześniej. Obroty spółki w tym okresie wzrosły o 18,3% do poziomu 40,7 mld euro. Gorsze wyniku EdF to efekt wzrostu konkurencji na rynkach obsługiwanych przez Francuzów oraz kryzys filii EdF-u w Ameryce Łacińskiej. Jednak prezes spółki Francois Roussel podkreślił jednak, że ta sytuacja nie zmusi grupy EdF do zmiany kierunku wytyczonego podczas szczytu w Barcelonie, czyli liberalizacji rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców przemysłowych do 2004 r. Obecnie rynek francuski jest otwarty w 30% dla dużych odbiorców przemysłowych i to spowodowało, że EDF stracił ponad 100 klientów na rzecz konkurencji z Niemiec i Francji. 51 filii zagranicznych EdF-u (30 w Europie) wykazały wysoką dynamikę przychodów (35%), a EdF zamierza w 2005 roku osiągnąć 50%. Jednocześnie jednak łącznie dały po raz pierwszy wynik ujemny. Filie w Argentynie i Brazylii straciły 1,32 mld euro.

RzP, 2 kwietnia

Royla Dutch/Shell kupi Enetrprise Oil?

Koncern paliwowy Royal Dutch/Sehll ma w planach przejęcie brytyjskiej firmy Enterprise Oil, która działa w sektorze gazowym i paliwowym. Wartość transakcji szacuje się na 6,2 mld USD. Po zrealizowaniu transakcji łączna produkcja Shella wzrośnie o 6% - zapowiadają przedstawiciele koncernu

Gazeta Finansowa, 9 kwietnia

Spadł zysk General Electric

Zysk netto GE w pierwszym kwartale bieżącego roku spadł o 3%. Zdaniem przedstawicieli koncernu spadek ten spowodowany jest zmianami kosztów związanych ze zmianami sposobu księgowania. Jednocześnie poinformowano, że GE zwiększył zysk operacyjny o 17%.

Parkiet, 12 kwietnia

Za dużo gazu w Stanach Zjednoczonych

Przewiduje się, że w drugim kwartale 2002 r. w USA stanieje gaz. Przyczyną tego może być fakt, że w pierwszych czterech miesiącach br. zmalał popyt na ten surowiec. Producenci gazu za sprawą łagodnej zimy i ocieplenia zostali z większymi niż rok wcześniej zapasami gazu. Spadek ceny związany z dużą nadwyżką surowca może sięgnąć nawet 10%.

Gazeta Finansowa, 19 kwietnia

Wróć


  Słowo wstepne Słowo wstępne

Redaktor Naczelny


  Kalendarium Więcej kalendarium
 · World Petroleum Congress/Rio Oil & Gas Expo
1-5.09.2002
 · ENERKOM'2002
5.09--8.09.2002
 · INSTAL EXPO
11.09--13.09.2002
 · ENERGETAB 2002
17.09--19.09.2002
 · SPE
22.09--27.09.2002