NaftaGaz.pl | Szukaj | Wiadomości N&GB | Webmail | Archiwum
    TEMAT SPECJALNY | GAZ | NAFTA | ENERGETYKA | TARGI, KONFERENCJE | TECHONOLOGIE
Okładka
  zaawansowane

  Dodatek specjalny


Masowość produkcji a informatyka
W Orlenie od kilku lat trwa intensywny proces rekonstrukcji całego systemu zarządzania firmą. Praktyczna realizacja tych zadań możliwa jest tylko przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

Lech Barszczewski

Integrowanie danych
Od dawna znany jest problem rejestracji dużej ilości sygnałów pomiarowych, stanu wejść/wyjść analogowych i cyfrowych dużych obiektów, alarmów i zdarzeń. Pomiar jednej wartości wykonywany co sekundę generuje ponad 30 milionów próbek rocznie.
Wykrywanie rozszczelnień rurociągów
Opracowany dla PERN SA przez firmę TEKO Sp. z o.o. system wykrywa w ciągu 30 sekund rozszczelnienia rzędu 500 Pa i lokalizuje je z dokładnością do 200 m. System jest całkowicie zintegrowany z systemem automatyki czasu rzeczywistego rurociągu, bazuje na metodzie analizy przebiegu fali spadku ciśnienia powstającej i przemieszczającej się wzdłuż rurociągu podczas każdego rozszczelnienia.

Jerzy Dawidowski, Franciszek Fijołek

Rozproszone i zaawansowane
W Rafinerii Gdańskiej sterowanie produkcją instalacji paliwowych, olejowych oraz kompleksu hydrokrakingu odbywa się za pomocą systemu Total Plant Solution, sumującego 20-letnie doświadczenia firmy Honeywell. Podstawowymi instalacjami paliwowymi i olejowymi zarządza system zaawansowanego sterowania procesem (APC), który w przyszłości objąć ma całą rafinerię.

Bogusław Posmyk

Różne drogi jednego produktu
Trasa, jaka przebywa produkt - niezależnie od jego rodzaju - od miejsca jego powstania lub składowania do klienta często bywa długa i skomplikowana. Nie inaczej przedstawia się kwestia przewożenia paliw, które przy użyciu różnych środków transportu trafiają na miejsce przeznaczenia. Drogowy, morski czy kolejowy - różne drogi, które łączy jedno: zapewnienie najszybszej i najbardziej bezpiecznej dla przewożonego materiału trasy.

Agnieszka J. Kozak, Daniel Bienkiewicz

Monitorowany gazociąg
Zakres oraz charakter realizowanych i planowanych przez przemysł gazowniczy zadań sprzyja wprowadzaniu w tej dziedzinie gospodarki nowoczesnych technik komputerowych, które znajdują zastosowanie począwszy od fazy projektowania systemów przesyłowych, po zarządzanie systemami dystrybucyjnymi

Krzysztof Kogut

Rozwiązania SAP w przesyle gazu
Transportadora de Gas del Sur (TGS) jest największą firmą przesyłającą i przetwarzającą gaz ziemny w Argentynie. Obsługuje dwie trzecie rynku krajowego. Obroty wynoszą rocznie ok. 400 mln USD, przy zatrudnieniu 700 osób i zysku netto 168 mln USD (dane z 1996 r.). Z planowanym podwojeniem zapotrzebowania na gaz w ciągu najbliższych 14 lat, TGS musi sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu przy jednoczesnej obniżce kosztów rozwoju części wydobywczej. W celu wsparcia rozwoju i przekonstruowania procesów biznesowych, umożliwiających osiągnięcie standardów na najwyższym światowym poziomie, TGS potrzebował nowego, zintegrowanego systemu zarządzania.

Maciej Chachulski

Informacja w sieci
Rosnąca konkurencja w różnych dziedzinach gospodarki wymusza na przedsiębiorstwach konieczność uporządkowania wewnętrznych procesów biznesowych w celu zwiększenia efektywności oraz optymalnego przeorientowania na klienta.
System wspomagania eksploatacji dla przedsiębiorstwa sieciowego
W dzisiejszym świecie dostęp do aktualnej i precyzyjnej informacji decyduje o sukcesie ludzi i organizacji. Dotyczy to również przedsiębiorstw sieciowych.

Marek Kurzawa, Wojciech Schab

O technologiach nie wprost
Ze wskazywaniem technologii informatycznych w przemyśle energetycznym jest trochę tak, jak z pisaniem powieści sf - wydaje się człowiekowi, że pisze o czymś znanym tylko nielicznym wtajemniczonym, a okazuje się niebawem, że postęp technologiczny jest już tak wielki, że jest to raczej literatura faktu, jeśli nie powieść historyczna. Nie o technologiach zatem będzie, choć nasi pracownicy potrafią o nich rozprawiać godzinami. Nastały czasy ekonomii, a ekonomicznie jest rozprawiać nie o tym, "co to jest", ale "do czego można to zastosować". Zatem tekst traktować będzie o niektórych obszarach zastosowania technologii.

Aneta Magda

Biling w spółce dystrybucyjnej
Spółka dystrybucyjna musi posiadać sprawne i wydajne narzędzie do rozliczania swojej sprzedaży skierowanej do masowego klienta - sprzedaży posiadającej swoją specyfikę związaną ze sposobem dostarczania produktu (jakim stała się energia w gospodarce rynkowej), związanej z infrastrukturą, która te dostawy realizuje, sposobami mierzenia ilości dostarczanej energii. Uwzględniającymi oczywiście wszystkie uwarunkowania, jakie wniosła ze sobą liberalizacja rynku, wprowadzona przez uchwalone w 1997 r. Prawo Energetyczne. Narzędziem tym jest system rozliczania sprzedaży zwany z angielska, systemem billingowym.

Adam Borek

Wyrafinowane rozwiązania
W roku 1998 przemysł energetyczny i gazowniczy w Wielkiej Brytanii uległ znacznej deregulacji. Firma Eastern Electricity z siedzibą w Ipswich mogła sprzedawać elektryczność i gaz do każdego gospodarstwa domowego i każdej firmy w całym Zjednoczonym Królestwie.

Robert Ługowski, Michał Łepkowski

Rola informatyki w sejsmice
Komputeryzacja podbija każdą dziedzinę życia. Ich obecność w przetwarzaniu danych sejsmicznych jest więc oczywista dla każdego. Mniej powszechna jest świadomość wyjątkowych wymagań jakie sejsmika stawia informatyce. Nie każdy zdaje sobie sprawę z ogromu danych, jakie rejestrowane są w trakcie prac polowych. W przypadku zdjęć 3D wykonywanych w Polsce jest to kilkadziesiąt miliardów liczb, z których każda w procesie przetwarzania poddawana jest wielu operacjom matematycznym.

Leszek Boryczko

Trzeci wymiar Ziemi
Najbardziej "procesorochłonnym" zadaniem przetwarzania sejsmicznego jest migracja głębokościowa przed składaniem. Proces ten umiejscawia horyzonty sejsmiczne we właściwym położeniu przestrzennym, przy okazji poprawiając rozdzielczość i jakość obrazu.

Krzysztof Ślisz  Słowo wstepne Słowo wstępne

Redaktor Naczelny


  Kalendarium Więcej kalendarium
 · IV Konferencja Naukowo-Techniczna
14.05--15.05.2002
 · Energex '2002
19.05--24.05.2002
 · Rynek Gazu 2002
21.05--22.05.2002
 · ELTARG
21.05--24.05.2002
 · V Krajowa Konferencja Techniczna
23.05--24.05.2002

  Rozmowa Więcej kalendarium
- Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo energetyczne, Rada Ministrów co dwa lata przedstawia Sejmowi ocenę realizacji założeń polityki energetycznej państwa wraz z propozycjami ich korekty, a także krótkoterminową prognozę rozwoju sektora energetycznego. Czy Sejm już tę ocenę otrzymał? Jeśli tak, jakie płyną z niej wnioski. Jeśli nie - kiedy należy się jej spodziewać?

Jakość przede wszystkim
- Poszukiwanie nowych źródeł energii odnawialnej uznano za jeden z priorytetów wspólnej polityki ekologicznej UE.
Zawsze o krok do przodu
- Firma Castrol wytwarza ok. 5 tys. produktów naftowych. Które z nich mają wiodące znaczenie dla firmy?